A+
A
A-
‹ Retour aux actualités

Nature nature!

17.09.2021

Natur natur!🌳🍁🍃🍂
Dobaussen gouf vill erlieft:
– en neie Bësch gouf zu Baschelt entdeckt🌳👀
– zu Ranschelt hunn d’Kanner de Meditatiounswee fir sech entdeckt😄
– op der Spillplaz vun der Gemeng konnten sie sech gutt austoben🤸‍♀️
Zwee Gebuertsdeeg goufen och gefeiert🎂🥳 E grousse merci un déi present Mammen, déi sech Zäit geholl hunn, fir d’Kanner bei der Realisatioun vun engem leckere Kuch ze begleeden😋👩‍🍳
Nature nature!🌳🍁🍃🍂
Beaucoup de choses ont été vécues à l’extérieur:
– une nouvelle forêt a été découverte à Baschleiden🌳👀
– à Rindschleiden, les enfants ont découvert eux-mêmes le chemin de la méditation 😄
– sur l’aire de jeux de la commune ils ont pu se défouler🤸‍♀️
Deux anniversaires ont également été célébrés🎂🥳 Un grand merci aux mamans présentes qui ont pris le temps d’accompagner les enfants dans la réalisation de délicieux gâteaux😋👩‍🍳