A+
A
A-

Menu de la semaine

Documents et publications

  mai 2023

 • Richtung an e klengen Eck vum Paradäis verluer am Häerz vun der Natur 🌲🏞.
  D’Begeeschterung an d’Admiratioun vun de Kanner waren onweigerlech virun esou schéine Skulpturen 🤩.
  « En Här mat mageschen Hänn », 🙌Dëst ass d’Definitioun vun de Kanner fir dat grousst Talent vum Här Mafra ze beschreiwen.
  Merci fir dëse schéine Moment vum Deelen.
  Direction vers un petit coin de paradis, perdu en plein cœur de la nature🌲🏞 .
  L’émerveillement et l’admiration des enfants étaient incontestables face à de si belles sculptures 🤩.
  « Un monsieur aux mains magiques », 🙌 voilà la définition des enfants pour décrire le grand talent de Monsieur Mafra.
  Merci pour ce beau moment de partage.

 • mars 2023

 • Déi nächst Kannerexpeditioun huet si op eng weider ganz waarm Begéinung mat Membere vum Veräin « Frënn vun der aaler Schoul » gefouert.
  E ganz frëndleche Moment gouf ronderëm d’Realisatioun vun der traditioneller Trauliicht gedeelt an un de klengen Honger ass och geduecht ginn🤩🍪🎃
  La prochaine expédition des enfants les a mené vers une nouvelle rencontre très chaleureuse avec des membres du club « Frënn vun der aaler Schoul ».
  Un moment très convivial a pu être partagé autour de la réalisation des traditionnelles « Trauliicht » et l’estomac des enfants n’a pas été oublié 🤩🍪🎃

 • février 2023

 • « D’Gemeng presentéiert vun de Kanner », hei ass d’Treffen vun de Kanner mat eisem Haaptpartner bei der Realisatioun vun dësem räichen an innovative Projet. 🏠
  E grousse Merci fir d’Begréissung vun de Kanner. 🥨🎨
  « La commune présentée par les enfants », voici la rencontre des enfants avec notre partenaire principal dans la réalisation de ce projet riche et innovant. 🏠
  Un grand merci pour l’accueil offert aux enfants.🥨🎨

 • janvier 2023

 • Et si les enfants de la Crèche Babasi présentaient la commune de Boulaide ?
  Voici notre nouveau projet en partenariat avec la commune.
  Tout au long de l’année, les enfants vont aller à la rencontre des personnes afin qu’ils puissent leur présenter de façon ludique un petit aperçu de leur quotidien.
  3, 2, 1… Lancement 🤩
  D’Kanner vun der Crèche Babasi presentéieren Gemeng Bauschelt?
  Hei eisen neie Projet an Zesummenaarbecht mat der Gemeng.
  Dat ganzt Joer wäerten d’Kanner d’Leit begéinen, fir hinnen op eng spilleresch Manéier e klengen Abléck an hiren Alldag ze presentéieren.
  3, 2, 1… Lass 🤩

 • mai 2020

 • avril 2020

 • Cherche et trouve 27.04.20

 • Cherche et trouve 24.04.20

 • mars 2020

 • Dépliants 4 volets