A+
A
A-
‹ Retour aux actualités

Superbe semaine automnale

30.10.2020

Super Hierschtwoch:
– D`Ernte vun den Äppel déi mir nächst Woch brauchen
Bleift opmierksam !🤪
– D`Ernte an Botzen vun eisem klengen Gaart.
Awer och, Ausbeutung vum Thema Halloween an dëser leschter Woch vum Oktober.
🎃🙀🥰
Superbe semaine automnale :
– Récolte de pommes qui nous serviront la semaine prochaine. Restez attentifs !🤪
– Récolte et nettoyage de notre petit jardin.
Mais aussi, exploitation du thème d’Halloween durant cette dernière semaine du mois d’octobre.