A+
A
A-
‹ Retour aux évènements

Mini-Gaard Babasi

Crèche Babasi
8 mai 2020 | 10:00

Mier soen dem Här Merci fir d’Hierstellen vun engem Bac,  deen de Kanner et erlaaben wärd, hieren Min-Gaard ze verwierklechen.

Dat Besonnescht vun desem Bac ass, dass en de Kanner ermeiglecht d’Entwecklung vum Soom am Bueden ze beobachten. Duerch eng Fenster  können sie verstoen, dass eppes am Buedem geschidd wann een un der Uewerfläch och nach naischt gesait.

D’Kanner sollen sech selwer em alles bekemmeren waat an de Bac kennt, fir dass sie e Maximum vun Gespier entwecklen können.

Conversion de la crèche privée Babasi vers une crèche conventionnée par l’Etat.

La crèche Babasi va donc intégrer à partir de ce 1er janvier 2024 la grande famille d’Inter-Actions. Une collaboration étroite avec la commune de Boulaide ainsi que le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les parents sera instaurée.

En savoir plus sur Inter-Actions